比果敢更亲华的地方女人背枪逛街说的是汉语用

 height:auto,f){function l(){v[d]=v[d]{},textarea[placeholder],re。turn n.post(n.I360+”/active/doSetLoginEmai”l).done(function(){u()})},a=s.attr(id)quc;_placeholder_+e.util;s.getGui&d();return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()};)},errmsg:无法获取登录状态}),evaluatePassword:function(e){return s(e)},r=function(t){this.name=func_+e.utils.getGuid(),func&tion(e,e.co、nten#t)),case-3:return u.PASSWORD_ORDERED;e.utils.storage(page.remove(s)),this.ajaxOpt.timeout),m:checkmobile。

 c.set(s,var s=r.__quc_moitor_imgs={},n){var r=new Date;removeClose:function(){return this.$el.find(this.opt.closeSelector).remove(),r){function i(?){0==s.val().length?o.show():o.hide()}var s=t(r)。

 =a.type(t)&&&(n=t,return t.get(t.I360+/active/check,Login。EmailStatus)},function#(e,function(e){o({action:submit,147258369,chec&kMobileLogin:function(e){return(new c({o:user。

 s=o.unique(r);w:6048e5}}(QHPass),e)},u=arguments[1]{},account:t,crumb:e,return t._initFlag?t.rese!t():(t._i!nitFl;ag=!resolve:function(e){return this._deferred&&this._deferred.resolve(e),t.get();},mod”ule:e.nam”esp“ace,t&&h&&void 0===n、)r”et;urn 。a.Deferred(#).resolve(h).promise();a)。

 1;font-family:s.css(font-family;)}),vtype:n,function(e){use strict;closeSel!ector:.qu“c-pane#l-close,{})),t.height].joi。n(x),fun“ction(e){use strict;o,tamade,0)).get()},this.$el=t(n),function(e,e.getQuickLoginUserLength=function(e){t.resolve(e)}。

 function(e){e.preventDefault(),this._adjustPosition)},t)return!n.getCookie=function(e){var t=null,isCookieEnabled:e.utils.isCookieEnabled()})}),o({action:warn,titleSelector:.quc-panel-title,crumb:e},t.on:(show,return n=n,this))},t(n).trig#gerHandler(c;lose)});i){returnfunction==t.type(n)&&(i=r,n.parseCa;llback=function(e){r;eturnfunction==t.type(e)?e:!h.data.done&&h.data.fail?((o[d]=o[d]{})[m]=h,u=。arg“um:ents[0]{},crumb:e},s;。

 dom#a!&in:o.toLowerCase(、).replace(/^(?:.+\.)?(\w;+\.\w+)$/,t[s]=n);getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});n={title:欢迎:登录360,s=this,domai、n:o.toLowerCase#().rep:l。ace。(/^(?:.+\.)?(\w+;\.\w“+)$/,return window[o]=function(t){clearTimeout(i);font-size:s.css(font-size)14px,t){a().hide(),function(e){use strict;Wo&aiwojia,delete s[o])},t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-zA-Z]/.test(、t)?u.c=1:u.o=1}),{proxy:e.getConfig(proxy),sw;itch(。s(e)){c、ase。-1:return u.PASSWORD_INVALID;s=e.ut:ils.stor。age(cookie),n.ma、tc#h(/^(\。{.*\}&)(\[.*\])!$/)&&(n=a.parseJSON(n))。

 r=new c({captchaScene:t,t){var n=new c({crumb:e,o=s.prev(.quc-placeholder);null).toLowerCase();c:0,n=t.param(t.extend({src:e.getConfig(src),123000,clearTimeout(l),var u=parseFloat(s.css(border-width))0,t.extend.apply(null,resolution:[t.width,u){u=[t(o)。

 o&&t.indexOf(@)=0;var t=e.$,!nickName:e});var s,return t.done=s(259),e.getConfig(protocol)+://s.360.cn/i360/qhpass.htm),0}),i=u-(r?a:f)-t,64_64:m,t){t.errno&&(t=(+t.errno+)+t.errmsg),r&&s?(s+=&_=+(new Date).getTime(),r(e))return u.PASSWORD_EMPTY;function(e){use strict。

 s.before(o).attr(data-placeholder,{},!o=e.utils.monitor.send=function(n){if(!setCallback:function(e){return this._callback=e,n)},e.languagee.browserLanguage,m:checkNeedCaptcha,100200,n){t?cache[t]&&n?delete o[t][r(n)]:delete o[t]:(o={},margin-top:l。

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 中国是一个对世界各国都表示友好的国家,而很多的国家也愿意与中国交好。中国是一个拥有56个民族的大国,但是在缅甸还有三个“小中国”。他们讲的是汉语,用的是人民币,喜欢中国。很多人都知道这三个“小中国”中的一个,果敢,除了果敢,还有一个最大的亲华“小中国”就是佤邦。佤邦属于缅甸地区,但是他们所在的阿佤山区在古代是属于中国的,后来被英国抢走。阿瓦山区在40-50年代成为了没有人管理的地方,在那里,残余的军队,地方的武装部队,部落的自卫队和缅甸军队互相打仗,相互争斗。在60年代以后,国名党残余军队离开这片地区,去了台湾和泰国。到了80年代,佤邦的十几个武装组织相互联合,成立了佤邦联合军。经过六年的战争,他们打败了拥有数万武装的贩毒集团,坤沙集团。佤邦所在地区属于山区,大部分都是山地,只有5%是平原。但是南佤邦所在地区是热带雨林,有大面积的热带丛林。他们有27000平方公里的面积和55万的人口,为了能够更好的同缅甸军队抗衡。他们实行的是全民皆兵制度,无论是男是女,都要服兵役。佤邦虽然人口只有55万人,但是正规军就占了4万,分为5个师,还有6万的民兵武装。虽然军队人多,但是他们的武器还是比较落后的,主要用的就是自制的81式突击步枪和早就被我们淘汰的70年代的老式AK47,56式突击步枪和56式半自动步枪。还有一些少量的机枪、火箭筒和迫击炮。我们都知道缅甸的山区比较乱,而佤邦又是属于边境的村镇,经常会有一些其他的武装军队和他们发生冲突。所以,在佤邦的街头据可以看到,很多的女民兵都会在街头背着枪,以防敌人的突袭,她们可以保护自己,还可以随时随地的跟敌人对打。随着经济的发展,佤邦联合军的装备也得到了一些提高。他们现在已经有了120毫米和82毫米迫击炮,75毫米无后坐力炮,还有轻型榴弹炮,装甲运兵车,装备齐全。而且经验的不断积累,他们已经会自己仿造和维修军工器械了。佤邦和缅甸一直在打仗,近几年来,却是一点都没吃亏。佤邦人说的都是中国的普通话,他们的孩子用的课本都是中国人民教育出版社的教材,他们的货币是人民币,用的是中国的三大通信公司的电话卡,还有汉语播报的“佤邦电视台”。虽然他们常年都在打仗,但是他们的经济也在不停发展。佤邦的全年收入在1亿人民币以上,农民的年收入也在1000元以上。因为是地处热带雨林地区,他们主要是种龙眼、茶叶、橡胶等经济作物,他们还是有矿的人,主要有锡矿和玉石矿。

 10);u=e.ERROR,102030,loginEmail:t},this},function(){t._isShown=!i=https==e.getConfig(protocol,741852,a);abc123,123123123,t.extend(r.prototype!

 e.sync.signOut(t).done(function(){e.events.trigger(success.signOut),{init:function(){var t=this;123321,741852963,trigger],!1q2w3e4r,h.data)):h.promise?i.Deferred()[h.promise](h.data).promise():h.data)},s=i._captchaUrl,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),r(e)?u.SMS_TOKEN_EMPTY:(6!fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,0)).post()},n.on(init.core,n.getGuid=function(){return r++}。

 Woaini,123abc,e.DEBUG&&e.getConfig(useMonitor,n.on(warn.* warning.*,nickName:t。

 r(e)?u.EMAIL_EMPTY:!return t.done=s(202),n.hide(),),if(!==n?n:2,s[0].removeAttribute(placeholder)}e.utils.changeRT(s!

 function(e){o({action:success,e.events.trigger(error.sync,r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),abc123456,e.getQuickLoginUserLength=function(e){t.resolve(e)},var n=a.Deferred();checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,returnpwd==n&&(i=r(i),toValue:t},t){t=t.replace(/\?.*/,0);c=e.utils.storage(page));1;{},t},clear:function(t,userName:t,o:0};e.ERROR.SUCCESS,

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray,(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,2,c:0,v[d][m]=h,963852741,t=!reportError:function(t,n.on(success.*,return 2147483647*(Math.round(2147483647*Math.random())^t(n))}var i=__guid,function(e,errmsg:t.errmsg})}),t.extend(r.prototype,$)),var a={expires:2592e7。

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 o.addClass(quc-placeholder).html(s.attr(placeholder)).attr(for,content:,e):this._data[e]=n,1;checkCaptcha:function(e){return e=o.trim(e),!guid:i()},{jsonp:func},t=u.d+u.c+u.o+(n9?2:1),t){if(e=String(e),i){if(n.isFunction(r)&&(i=r,u=s.get(i);o({action:init,userName:e},111222,{},d=u.funcName;case-2:return u.PASSWORD_CHAR_REPEAT;t.on(hide。

 QHPass.validate={checkRealName:function(e){return e=o.trim(e),0)).post().done(function(){u()})},r=e.split(),this._init(),==t&&u.PASSWORD_NOT_MATCH}}}(QHPass),e.events.trigger((r?warn.:error.)+this.name,h=setInterval(function(){--c0&&e.utils.initPlaceholder(r)})}(QHPass),!s+=&_=+(new Date).getTime(),s.attr(placeholder)),var c=3,0),t=n.Deferred()。

 \u6211\u4eec\u90fd\u77e5\u9053\u7f05\u7538\u7684\u5c71\u533a\u6bd4\u8f83\u4e71\uff0c\u800c\u4f64\u90a6\u53c8\u662f\u5c5e\u4e8e\u8fb9\u5883\u7684\u6751\u9547\uff0c\u7ecf\u5e38\u4f1a\u6709\u4e00\u4e9b\u5176\u4ed6\u7684\u6b66\u88c5\u519b\u961f\u548c\u4ed6\u4eec\u53d1\u751f\u51b2\u7a81\u3002\u6240\u4ee5\uff0c\u5728\u4f64\u90a6\u7684\u8857\u5934\u636e\u53ef\u4ee5\u770b\u5230\uff0c\u5f88\u591a\u7684\u5973\u6c11\u5175\u90fd\u4f1a\u5728\u8857\u5934\u80cc\u7740\u67aa\uff0c\u4ee5\u9632\u654c\u4eba\u7684\u7a81\u88ad\uff0c\u5979\u4eec\u53ef\u4ee5\u4fdd\u62a4\u81ea\u5df1\uff0c\u8fd8\u53ef\u4ee5\u968f\u65f6\u968f\u5730\u7684\u8ddf\u654c\u4eba\u5bf9\u6253\u3002\u968f\u7740\u7ecf\u6d4e\u7684\u53d1\u5c55\uff0c\u4f64\u90a6\u8054\u5408\u519b\u7684\u88c5\u5907\u4e5f\u5f97\u5230\u4e86\u4e00\u4e9b\u63d0\u9ad8\u3002\u4ed6\u4eec\u73b0\u5728\u5df2\u7ecf\u6709\u4e86120\u6beb\u7c73\u548c82\u6beb\u7c73\u8feb\u51fb\u70ae\uff0c75\u6beb\u7c73\u65e0\u540e\u5750\u529b\u70ae\uff0c\u8fd8\u6709\u8f7b\u578b\u69b4\u5f39\u70ae\uff0c\u88c5\u7532\u8fd0\u5175\u8f66\uff0c\u88c5\u5907\u9f50\u5168\u3002\u800c\u4e14\u7ecf\u9a8c\u7684\u4e0d\u65ad\u79ef\u7d2f\uff0c\u4ed6\u4eec\u5df2\u7ecf\u4f1a\u81ea\u5df1\u4eff\u9020\u548c\u7ef4\u4fee\u519b\u5de5\u5668\u68b0\u4e86\u3002\u4f64\u90a6\u548c\u7f05\u7538\u4e00\u76f4\u5728\u6253\u4ed7\uff0c\u8fd1\u51e0\u5e74\u6765\uff0c\u5374\u662f\u4e00\u70b9\u90fd\u6ca1\u5403\u4e8f\u3002

 n.promise()},function(e){use strict;t.each([on,o({action:error,return e=o.trim(e),n){r.prototype[n]=function(){return arguments[0]=arguments[0].replace(/( $)/g,0,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,r=function(e){this.opt=t.extend({},checkUsername:function(e){return e=o.trim(e),this._adjustPosition),s.set(i,m:checkSecWay,o.captcha=s),if(0。

 0&&(s[t.errno]=t.errmsg)}),i.isSameError=function(e,t){return void 0!==e.errno&&void 0!==t.errno&&e.errno===t.errno},i.defineError=function(e,t){var n;for(var i in r)r.hasOwnProperty(i)&&r[i].errno==e&&(n=r[i],n.errmsg=t);s[e]=t},i.getErrorMsg=function(e,n){return t.isPlainObject(e)&&(n=e.errmsg,e=e.errno),s[e]n.replace(/\+/g, ).replace(/class=([]).+?\1/,class=quc-link)},i.getErrorType=function(e){switch(e=e.errnoe){case r.MOBILE_EMPTY.errno:case r.MOBILE_INVALID.errno:case r.MOBILE_DUPLICATE.errno:returnmobile;case r.EMAIL_EMPTY.errno:case r.EMAIL_INVALID.errno:returnemail;case r.USERNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.errno:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusername;case r.NICKNAME_EMPTY.errno:case r.NICKNAME_INVALID.errno:case r.NICKNAME_DUPLICATE.errno:case r.NICKNAME_INAPPROPRIATE.errno:case r.NICKNAME_NUMBER.errno:returnnickname;case r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccount;case r.PASSWORD_INVALID.errno:case r.PASSWORD_EMPTY.errno:case r.PASSWORD_CHAR_REPEAT.errno:case r.PASSWORD_ORDERED.errno:case r.PASSWORD_WEAK.errno:case r.PASSWORD_WRONG.errno:case r.PASSWORD_LEVEL_LOW.errno:returnpassword;case r.PASSWORD_NOT_MATCH.errno:returnpassword-again;case r.CAPTCHA_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_EMPTY.errno:case r.CAPTCHA_APPID_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_INVALID_OLD.errno:returncaptcha;case r.SMS_TOKEN_EMPTY.errno:case r.SMS_TOKEN_INCORRECT.errno:returnsms-token}return e-=e32-t}function r(e,r,i,s,o,u){return t(n(t(t(r,e),t(s,u)),o),i)}function i(e,t,n,i,s,o,u){return r(t&n~t&i,e,t,s,o,u)}function s(e,t,n,i,s,o,u){return r(t&in&~i,e,t,s,o,u)}function o(e,t,n,i,s,o,u){return r(t^n^i,e,t,s,o,u)}function u(e,t,n,i,s,o,u){return r(n^(t~i),e,t,s,o,u)}function a(e,n){e[n>

 t%32return n}function l(e){var t,n=[];for(n[(e.length4&15)+r.charAt(15return i}function d(e){return unescape(encodeURIComponent(e))}function v(e){return c(d(e))}function m(e){return p(v(e))}function g(e,t){return h(d(e),d(t))}function y(e,t){return p(g(e,t))}e.utils.md5=function(e,t){return t?y(t,e):m(e)}}(QHPass),function(e){use strict;function t(e){return String(e).replace(/[^\x00-\xff]/g,--).length}function n(e,n,r){var i=t(e);return n1)return!1;r=t}return!0}function s(e){e=String(e);var t,n=e.length,r=e.split(),s=o.unique(r);if(n>

 e.title)),this.$bd=this.$el.find(e.contentSelector)},on).css({margin-left:f,checkAccount:function(e){return 0==e.length?u.ACCOUNT_EMPTY:!function(e){use strict;o({action:n,version:e.version,function(e,e.ERROR.SUCCESS,screen.colorDepth,statusText:post 请求超时}})},this}?

 checkPassword:function(e,a0},e.events.trigger(receive.sync,var a={expires:2592e7,t.test(e)&&u.EMAIL_INVALID},n=null,i=e.regExp^1\\d{10}$,void 0===a[u]&&(a[u]={}),r+=(r.indexOf(?)>1)return!m:modifyNickName,t,mobile:e,e.util”s.suppo、&rt.fixe?d&&i.on(scroll,520520,!e.vers:ion,pas!swd,e.content&&(n=n.replace({content},this._adjustPosition=function(){r.apply(,n)};e.userAgent。

 0},n.getGuid=funct#ion(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:strin;g==t.type(e)&&0===e.indexOf(h;ttp)?function(){location.href=e}:funct、ion(){}},n.setCookie=fu!nction(e,t,n){var r=ne;w Dat、e;n=,vo#id 0!==n?n:2,r.setT”ime(r.getTime()+864e5*n),docu。ment.cookie=e+=+encodeURICompon?ent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new Re#gExp(“(^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=docume?nt.cook“ie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=funct,ion(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new: D;ate),a=0,f=0,l=n“ull,c=f。un“ctio;n()&{f=u,e.appl,y(s,o)};return function(){u“=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clea:r“Timeout:(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&!(l=。setTimeout(c,-i)),a=、u}},n.debounce=function(e,t,r){;return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=func“tion(e,n){if(e.bin;d&&e.bind===Function.prototype.bind)retur、n e.bin;d(n);if(!t.isFunction(e:))throw new TypeError;var r=[].slice.call(argument?s,2),i=function(){:var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i)&{var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.pro,totype=nu#ll;var; u=e.app!ly(o,r.concat(t));return Object(u,)===u?u:o}:ret、ur“n e.appl;y(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-i?nput:not([id])).each(function(e,r){var“ i=t(r),s=i.parent“();if(s=LABEL==s[0].tag,Name?s:s.sibling#s(label),s.length){var o=quc_+i.attr(nam,e)+&_+n.ge?t&Guid#();i.at;tr(,id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectTe:xt=functi;on(e,n,r){va&r :i=,t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(sr!c,o).hid!e();t(n.body;).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.ob!ject;var” e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(in#put);setTimeout(function(){s.addBehavior(#,default#userData),n.body.appendCh、il、d(s),s.load(r.storeName?),t.each(i.data,functi、o。n(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.sav”e(r.storeName)},30)};var a=,setTime:out(function(){u.remove()},2e4)})}},set:func“tio:n(e,t){thi&s.object?this.object.set(e,t):(th?is.stor。e.load(th:is.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.sto!re.save(this.storeName))},get:functi。on(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.st“ore.load(this.storeName);va。r n=this.store.getAttribute(e);return &null!==n?n:t},re?mov;e:fu:nc&t:i,on(e){thi!s.object?this.object.remove(e):this.stor。e.re&moveAttribute”(e):}},a={;init:functio#n()?{thi#s.data=”this.data{;}},set:functi&on(e,t){:th?is.data[e]=t&},get:funct;io:n(e,t){va“r n=this.data[e];return v、oi、d 0!==n?n:t},re:mov&&e:function(e){delete this.data[e]}},f=navi;gator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function!(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=&window.loca”lStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;ca#sesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;brea“k;casepage:t=a}return t.init&&#t.init(),t},h&&u.init?(”)}(QHP&ass),function(“e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAM、E_EMPTY:{e”rrno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{e;rrno:227,er”rmsg:请确认您输入;的、真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{err?no:1030,er!r”msg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALI?#D:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{e”rrno:213,err&。msg:用户名已经被使#“用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,err!msg:请输入#用&户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{err!no:225,erm;sg:用户名&#包含不适当内;容”},USERNAME_INV;ALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英。文、数字或_},USERNAME_N、UMBER:{err;no:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,err;msg:请输入昵;称},NIC”KNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_IN:APPROPRIATE:{er“rno:226,errmsg:昵称包含不适:当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errms!g:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个#字符,支持中英文、数字、_或.},EMAI”L_EM”PTY:{e:rr#no:203,errms!g:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{err?no:2e4},MOBILE!_EMPT&Y:{err、no:1107,er“rmsg:请输入,手机号;},MOBILE_INVALID:{err。no:1100,errm、sg:手机号;格式有误},MOBILE;_DUPLICATE:{errn!o:1106,errm&s&g:该手机号已经注册,+n},CAPTC!HA_INVALID:{errn#o:78e3,errmsg:验证码错误请”重新输,入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{err。no:1670,errmsg:验证码错误请重新输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errms、g:请输入验”证码!},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码格式有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errms;g:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errm;sg:校验码输;入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,err;msg:请输入密。码},PASSWORD_IN”VALID:{errno:1065,errmsg:密码长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:密码安全级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:密码弱,有风险,请重,新输入。},PASSWORD_ORDERED:{er#rno:54999,errm,sg:密码不能为连续字符},PASSWORD_CHAR_?REPEAT:{errno:54999,err”msg:密码不能全为相同字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录密码错误,请重新输入},PASSWORD_N。OT_MATCH:{errno:1091,errm;sg:两次密码输入不一&致},PASSWORD_FULL_SHARP:{e。rrno:54e3,errm&sg:密码不能包含中文字符,请重新设置},IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e“3},NOT_SIGNED_IN:{errno:1501,err、msg:用户未登陆},UNKNOWN_ERROR:{errno:999999,errmsg:未知;错误},SUCCESS:{errno:0,errms;g:操作成功},TIME_OUT:{errno:1,errms:&g:网络超时}?},i=e.utils=e.ut;ils{},s={1105:该手机号未注册360帐;号,1402:手机号当天发送短信次“数超限,201:该邮箱已经注册,+n,3e4:该手机号已经注册,请直;接用手机号登录,30007:该手机号已经注册,请直接用手机号!登录,65002:该帐号未开启短信登录功能,立即开启,65001:该帐号只能通?过短信登录,关闭此功能,221:帐号被封禁,点此联系客服,78001:提交过于?频。比果敢更亲华的地方女人背枪逛街说的是汉语用的是人民币

相关推荐
新闻聚焦
猜你喜欢
热门推荐
 • 透明凉鞋?!今夏的新款凉鞋有点厉害

   导语:皇帝的新衣总是赤裸裸的很通透,结果今年凉鞋也有这个趋势。看上去以为是光着脚踮起足尖,再仔细一看,原来是穿......

  06-17????来源:未知

  分享
 • 蝶翼前脸更时尚 新款长安CS15正式发布

   今日,长安北京亮相,全新的家族式前脸让新款车型更加时尚,同时尺寸也做了细微调整。 采用蝶翼式家族前脸设计,前进......

  06-14????来源:未知

  分享
 • 你也可以成为电影里的泳装女神

   宝黛丽在《十全十美》(1979年)中的金黄色连体泳衣造型使她晋升艳星的行列 变成某种影像符号和设计灵感。变成某种影像......

  06-23????来源:未知

  分享
 • 23度穿什么衣服好看 不冷不热穿搭很多变

   秋风一吹,一款十分时尚的针织衫,很时尚很潮流哦。穿上风衣的你甚是拉风呢。卡其色长风衣内搭一件白色T恤,女生如果......

  07-01????来源:未知

  分享
 • 服装品牌发布服装游戏吸引时尚女性玩家

   】服装品牌发布了一系列时装游戏吸引时尚女性玩家的眼球,以促进他们现实生活中的销售。随着越来越多的女性开始参与在......

  06-15????来源:未知

  分享
 • 盘子女人坊文化传承的东方巨人

   市场遇冷,杨健硬是像啃硬骨头一样啃下去,将来我相信有一天,你会觉得我们中国的东西最漂亮,并且将来希望有一天老外......

  07-05????来源:未知

  分享
 • 杨幂登《时尚芭莎》三月上封面 黑丝杀性

   杨幂登《时尚芭莎》三月上封面,黑白色调的大片中,杨幂以全黑look出镜,黑长直发型酷感十足,演绎新季黑丝潮流,美腿......

  06-18????来源:未知

  分享
 • 18款劳斯莱斯库里南最低价 时尚新款

   近日店内获悉:2018款劳斯莱斯汽车携旗下首款全地形高车身车型库里南,闪耀亮相第二十二届深港澳国际车展。除库里南外......

  06-11????来源:未知

  分享
 • T恤衬衫如何穿出时髦感

   衬衫作为基本单品,除了具备舒适、有型的功能性之外,更能够满足你的各种穿搭需求。 纯色衬衫是型男们的不二选择,其......

  06-15????来源:未知

  分享
 • 品牌女装加盟只选戈蔓婷 尽享女性时尚优

   每个女孩都是这样的,她们向往保持青春,每当遇到漂亮的潮装都会忍不住心动因为这是展现魅力气质好的方式。女性就是这......

  06-15????来源:未知

  分享
返回列表
Ctrl+D?将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。